Датум:
мај 9, 2023
2023-05-09T00:00:00+02:00
2023-05-10T00:00:00+02:00

Носител: Сектор за туризам и локален економски развој, образовни институции во соработка со   Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања награди и признанија.