Датум:
септември 22, 2020
2020-09-22T00:00:00+02:00
2020-09-23T00:00:00+02:00

Носител: Комисијата за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.