Датум:
мај 1, 2020
2020-05-01T00:00:00+02:00
2020-05-02T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.