Датум:
мај 1, 2019
2019-05-01T00:00:00+02:00
2019-05-02T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.