Датум:
јули 3, 2020
2020-07-03T00:00:00+02:00
2020-07-04T00:00:00+02:00

Носител: Комисијата  за одбележување  празници и  манифестации и доделувања награди и признанија.