Датум:
декември 3, 2022
2022-12-03T00:00:00+01:00
2022-12-04T00:00:00+01:00

Носител: Здруженија на лица со хендикеп и други здруженија и институции во  соработка со  Комисијата за одбележување  празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.