ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши работите што се однесуваат на:

 • следење и спроведување на законите и подзаконските акти од областа на човечките
  ресурси;
 • подготвување на актот за организација на општинската администација;
 • подготвување на правилникот за систематизација на работните места;
 • подготвување на годишната програмата за стручно оспособување и усовршување на службениците во општинската администрација;
 • предлагање политики за управување со човечките ресурси во органот;
 • подготвување на актите врзани со вработувањето во општинската администрација;
 • водење на персоналните досиеја на вработените во општинската администрација;
 • внесување податоци за вработените во информациониот систем за управување со човечки ресурси што го води Министерството за информатичко општество и администрација;
 • учество во подготвувањето на годишната програма за обука на државните службеници и вработените во општинската администрација без статус на државни службеници;
 • анализирање на потребите за обуки и предлагање насоки за доусовршување на вработените;
 • координирање на процесот на оценување на државните службеници;
 • подготвување на годишниот план за користењето на годишниот план за вработување;
 • координирање и подготвување на планот за користењето на годишните одмори и изготвување на решенијата за годишни одмори;
 • предлагање на мерки за обезбедување на оптимални услови за работа на вработените;
 • врши и други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.

Архива на објавени документи

ЗАПИСНИК ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА ФАЗА (ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ПРИЈАВАТА И ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ДОКАЗИТЕ) 2023

1. Фаза

 

2. Фаза

 

3. Фаза  и ранг листа

 

Одлука

Ј А В Е Н О Г Л А С за вработување работник – Возач на моторно возило

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 2/2023 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2023 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА ОХРИД

ЗАПИСНИК ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА ФАЗА (ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ПРИЈАВАТА И ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ДОКАЗИТЕ) 2022

1. Фаза

 

2. Фаза

 

3. Фаза

 

Одлука

ЗАПИСНИК ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА ФАЗА (ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ПРИЈАВАТА И ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ДОКАЗИТЕ) 2021

1. Фаза

 

2. Фаза

 

3. Фаза

 

Одлука

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2021 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ОПШТИНА ОХРИД

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2020 ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК ВО ОПШТИНА ОХРИД

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 2/2023

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС 1/2023

ОДЛУКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ПО ИНТЕРЕН ОГЛАС

ОДЛУКА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖБЕНИК

Контакт: Владимир Ристески

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 117

E-mail: