ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЛАДИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одделението за млади и невладини организации ги врши работите што се однесуваат на:

  • подобрување на положбата на младите во општеството;
  • вмрежување и претставување на младите од Охрид на регионално, национално и меѓународно ниво;
  • учество и вклучување во креирањето на младинските политики;
  • формирање на работни групи по области и приоритети, за потемелно и поефикасно истражување на потребите на младите;
  • организирање на трибини, дебати, фокус групи, консултации, семинари и конференции;
  • учествување, спроведување и реализација на проекти;
  • изработување на програми од делокругот на својата област;
  • врши други работи што ќе му бидат утврдени во делокругот на надлежности согласно законите и другите прописи.
ЛОД МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЈАВНИ СРЕДСТВА ДО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ

Согласно податоците добиени од ЦРМ , на територијата на Општина Охрид регистрирани се следните здруженија на граѓани:

  • доколку некој податок не е точен или доколку нешто недостига,  контактирајте не на e-mail: p_kotaleski@yahoo.com

ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ ДРУШТВА

Контакт: Јоне Станковски

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 167

E-mail: mladi.nevladini@ohrid.gov.mk

Архива на објавени документи