Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на Р.М.“ бр. 5/02) и член 34 од Статутот на Општина Охрид (Сл. гласник на Општина Охрид бр. 8/07 и 1/08), Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРEДЛОГ ИДЕИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2024 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и критериумите за вклопување на предлог идеи од јавен интерес на Општина Охрид од областа на социјалната заштита во рамки на програмата за социјална заштита за 2024 годинаАНКЕТЕН ЛИСТ