Јавниот повик за откуп на фотографии со мотиви од Охрид кој го објави Секторот за Туризам и ЛЕР при општина Охрид на 27.01.2020 година се поништува.

Решението за поништување на Јавниот оглас е објавено во прилог…

ПОНИШТЕН ЈАВЕН ПОВИК ЗА ОТКУП НА ФОТОГРАФИИ СО МОТИВИ ОД ОХРИД