Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2021 година („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/59 од 29.12.2020) и Правилникот за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид со бр.08-4086/81 од 28.04.2021 година, општина Охрид објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД

 

  1. Опис на јавниот повик
(види повеќе…)

1.1. Општина Охрид, со оваа програмска мерка има за цел да помогне на  стопанските дејности во услови на криза предизвикана од пандемијата со Ковид 19, и да ги  стимулира жителите на општина Охрид за користење на општински линиски превоз, како мерка која има мултиапликативен ефект…

Печатен примерок

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД (печатен примерок)

ПРАВИЛНИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИОТ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД

Б А Р А Њ Е ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД (word doc.)

Б А Р А Њ Е ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (word doc.)

И З Ј А В А (word doc.)

ИЗВЕШТАЈ (word doc.)