Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА  ЧЕТВРТАТА  СЕДНИЦА  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 06.12.2021 година ( понеделник ) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

Усвојување на Записникот од 2 седница и Записникот од 3 седница

 

  1. Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2022 година.
  2. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2022 година.
  3. Нацрт-Развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2022 – 2024 година.
  4. Нацрт-програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2022 година.
  5. Нацрт-програма за заштита на животната средина и природата за 2022 година.
  6. Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2022 година.
  7. Нацрт-програма за млади и невладини организации за 2022 година.
  8. Нацрт-Годишна програма за активностите на Општина Охрид во областа на основното образованието за 2022 година.
  9. Нацрт- Развојна Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 година.
  10. Нацрт-Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 година.
  11. Нацрт –Годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година.
  12. Нацрт-Годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година.
  13. Нацрт- Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 година.
  14. Нацрт-програма за социјална заштита за 2022 година.
  15. Нацрт-програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2022 година.
  16. Нацрт-програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2022 година.
  17. Нацрт-програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2022 година.
  18. Нацрт-програма за енергетска ефикасност за 2022 година.
  19. Нацрт-програма за одржување јавна чистота за 2022 година.
  20. Нацрт-програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2022 година.
  21. Нацрт-програма за јавно осветлување за 2022 година.
  22. Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година.
  23. Нацрт-развојна програма за други комунални услуги за 2022-2024 година.
  24. Нацрт-развојна програма за изградба на системи за водоснабдување за периодот од 2022 – 2024 година.
  25. Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2022 година.
  26. Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2022 – 2024 година.
  27. Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година.
  28. Нацрт-развојна програма за уредување градежно земјиште за 2022 -2024 година.
  29. Предлог-одлука за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2022 година.
  30. Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2022 година.
  31. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид.
  32. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 76 и 78 КО Лескоец.
  33. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 136 КО Куратица.
  34. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 164 КО Охрид 4.
  35. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 183/1 КО Вапила.
  36. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 427 КО Лескоец.
  37. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 496 КО Ливоишта.
  38. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 594 КО Речица.
  39. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1053/5 и 954/1 КО Оровник.
  40. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1212 и 1213  КО  Велгошти.
  41. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1219 КО Лескоец.
  42. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1247 КО Опеница.
  43. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1374 и 1372 КО Лескоец.
  44. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1668/2 КО Лескоец.
  45. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1684 КО Лескоец.
  46. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2066 КО Лескоец.
  47. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2399 КО Долно Лакочереј.
  48. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2477 КО Лескоец.
  49. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2542 КО Долно Лакочереј.
  50. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2881/1 КО Охрид 4.
  51. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 5882 КО Охрид 4.
  52. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 6182/1 КО Охрид 4.
  53. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 3710 и КП.бр.3709/1 КО Охрид 4.