Датум:
мај 1, 2022
2022-05-01T00:00:00+02:00
2022-05-02T00:00:00+02:00

Носител: Комисија за одбележување празници и  манифестации и доделувања  награди и признанија.