Датум:
мај 29, 2019
2019-05-29T00:00:00+02:00
2019-05-30T00:00:00+02:00

Носител: Завод и музеј, Печатница Коста Абраш во соработка со Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделувања награди и признанија.