ДОНЕСЕНА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО СИЛА

Тука ќе ги најдете важечките детални урбанистички планови и генералниот урбанистички план…

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ДУП ЗА УЗ_1 ДЕЛ ОД УБ_1_1_ОПФАТ_1 ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЗ 1, УБ 1.1 – ОПФАТ 4

ДУП ЗА УЗ1 УБ1_3 “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ДЕЛ ОД “АБАС ЕМИН“ БУЛЕВАР“ ТУРИСТИЧКА“ И “МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ“

ДУП ЗА УЗ1 УБ 1.4 ОПФАТ 1

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3,ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ2 ДЕЛ ОД УБ2_1 ОПФАТ 2 КЕЈ “МАРШАЛ ТИТО“ “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ “ПАРТИЗАНСКА“ И “ВАНЧО НИКОЛЕСКИ“

ДУП ЗА УЗ2 ДЕЛ ОД УБ2_2 “ДИМИТАР ВЛАХОВ“ “ПАРТИЗАНСКА“ “СЕРАФИМ КИТАНОСКИ“

ДУП ЗА ДЕЛ ОД ЦГП ПОЛИКЛИНИКА “МАЛАРИЧНА“ БУЛЕВАР “ТУРИСТИЧКА“ “ДАМЕ ГРУЕВ“ “МИТЕ БОГОЕСКИ“ И “ДИМИТАР ВЛАХОВ“

ДУП ЗА УЗ2 ДЕЛ ОД УБ2.3 ОПФАТ 1

ДУП ЗА УЗ2 ДЕЛ ОД УБ2.3 ОПФАТ 2

ДУП ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.3 – ОПФАТ 3

ДУП УЗ 2 УБ 2.3 ОПФАТ 4

ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ2 МЗ4 “ДОЛНА ВЛАШКА МААЛА“ КЕЈ “МАРШАЛ ТИТО“ “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ БУЛЕВАР “ТУРИСТИЧКА“ И БУЛЕВАР “АСНОМ“

ДУП ЗА УЗ2 ДЕЛ ОД УБ2_4 ОПФАТ 2 ДУП ЗА ДЕЛ ОД ВТОРА UZ 4 ДОЛНА ВЛАШКА МААЛА

ДУП ВО УЗ2 ДЕЛ ОД УБ 2.5 ОПФАТ 1

ДУП ЗА ГП БР.11.10.1 НА КП 168882 И КП 169061 ВО УЗ 2 ДЕЛ ОД УБ 2.4

ДУП ЗА УЗ КОШИШТА ДЕЛ ОД УБ 3.2

ДУП ЗА УЗ_4 ДЕЛ ОД УБ_4_2_ОПФАТ_1

ДУП ЗА УЗ4 ДЕЛ ОД УБ 4.7 ОПФАТ 2

ДУП ЗА УЗ_5 ДЕЛ ОД УБ_5_1_ОПФАТ_1

ДУП ЗА УЗ6 ДЕЛ ОД УБ 6.1 ОПФАТ 1 КРСТЏАМИЈА

ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6.2 “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ “КАРПОШ ВОЈВОДА“ “ДАМЕ ГРУЕВ“ И БУЛЕВАР “ТУРИСТИЧКА“

ДУП ЗА УЗ_7 БЛОК 7_1

ДУП ВО УЗ7 ДЕЛ ОД БЛОК 7.2 ОПФАТ 2

ДУП ЗА УЗ8 ДЕЛ ОД УБ8_1 ОПФАТ 1 БУЛЕВАР “ТУРИСТИЧКА“ “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ “ГАЛИЧИЦА“ И ОБЈЕКТОТ НА АРХИВОТ

ДУП ЗА УЗ8 ДЕЛ ОД УБ8_1 ОПФАТ 2 БУЛЕВАР “ТУРИСТИЧКА“ “АСНОМ “НИКОЛА КАРЕВ“ ОБЈЕКТОТ НА АРХИВОТ

ДУП ЗА УЗ8 УБ8_2 “ЈАНЕ САНДАНСКИ“ “ВАНЧО ПИТОШЕСКИ“ БУЛЕВАР “АСНОМ“ И “КАРПОШ ВОЈВОДА“

ДУП ЗА УЗ 9 УБ 9.2

ДУП ЗА УЗ 9 (УБ 9.4) И УЗ 15 (ДЕЛ ОД УБ 15.5)

ДУП ЗА УЗ10 И УЗ11 УБ10_4 И УБ11_1 ОРАНЖЕРИИ “ЖЕЛЕЗНИЧКА“ “7 НОЕМВРИ“ “ПИТУ ГУЛИ“ “МАРКО НЕСТОРОСКИ“ И “ПРВА МАКЕДОНСКА УДАРНА БРИГАДА“

ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЗ 11, ДЕЛ ОД УБ 11.3 – ОПФАТ 2

ДУП ЗА УЗ 11 ДЕЛ ОД УБ 11.4 ОПФАТ 1

ДУП ЗА УЗ_12 ДЕЛ ОД УБ_12_1

ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЗ 12 ДЕЛ ОД УБ 12.2 ОПФАТ 3 (УЛ. БОЛНИЧКА) КО ОХРИД 2

ДУП ЗА 12 ДЕЛ ОД УБ 12.3 ОПФАТ 1

ДУП ЗА УЗ13 УБ13_1 КАСАРНА “ЖЕЛЕЗНИЧКА“ “КЛЕНОЕЦ“ “ПРИЛЕПСКА“

ДУП ЗА УЗ13 ДЕЛ ОД УБ13_2 ОПФАТ 1 “ВИНКОВАЧКА“ “РАДОЈЦА НОВИЧИЌ“ И “БУДВА“ НАСПРОТИ КАСАРНАТА

ДУП ЗА УЗ13 ДЕЛ ОД УБ 13.4 ОПФАТ 1

ДУП ЗА УЗ15 ДЕЛ ОД УБ15_1 ОПФАТ 1 “15 КОРПУС“ И “ЖИВКО ЧИНГО“

ДУП ЗА 16 ДЕЛ ОД УБ 16.1 ОПФАТ 2

ДУП ЗА УЗ16 ДЕЛ ОД УБ16_2 ОПФАТ 1 БУЛЕВАР “СВ. НАУМ“ ПОТОЧНО ПОСЛЕ ШКОЛАТА “ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ ВО НАСЕЛБАТА РАЧА

ДУП ЗА УЗ16 ДЕЛ ОД УБ16_3 ОПФАТ 3 БУЛЕВАР “СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ ПРОСТОРОТ ПРЕД РЕКАТА РАЧА ВО ПРАВЕЦ ОХРИД – СВ СТЕФАН

ДУП ЗА УЗ17 УБ17_4 БУЛЕВАР “АСНОМ“ КЕЈ “МАРШАЛ ТИТО“ И КАНАЛ “БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“

ДУП ЗА УЗ 18 УБ 18.1 И ДЕЛ ОД УБ 18.2 – ЧЕКОШТИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ДЕЛ ОД ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС ЛОКАЛИТЕТ ГОРИЦА, ОПШТИНА ОХРИД

УПВНМ КОМПЛЕКС СВ_ЕРАЗМО БОЛНИЦА “СВ. ЕРАЗМО“ СТАРИОТ ПАТ ЗА СТРУГА ВЕДНАШ ДО САМАТА БОЛНИЦА

УПВНМ ЗА ДЕЛ ОД ТУРИСТИЧКИ ЛОКАЛИТЕТ ГОРИЦА – СВ.СТЕФАН – МЕТРОПОЛ, ОПФАТ 3

УПВНМ ЛАГАДИН – ПЕШТАНИ БЛОК 3 И ДЕЛ ОД БЛОК 4 (КАМП ЕЛЕШЕЦ)

УПВНМ ЛАГАДИН_ПЕШТАНИ ДЕЛ ОД УБ9 ПРОСТОР ПРЕД ВЛЕЗ НА НАСЕЛБА ПЕШТАНИ

УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА МАУЦКЕР

ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ВЕЛГОШТИ

ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ЉУБАНИШТА

Контакт: Татјана Стојческа

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 129

E-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk