Е- УРБАНИЗАМ

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/2020)  информацискиот систем е-урбанизам  има отворен дел, односно веб страна, со која се овозможува отворена и бесплатна достапност на јавноста кон постапката за донесување на урбанистички планови, што ги содржи клучните фази од постапката:

  • планска програма,
  • нацрт план и
  • предлог план.

Отворениот дел на системот овозможува достапност кон сите донесени урбанистички планови што се на сила, како и архива за претходно донесените планови што се вон сила.

ПОСТАПКИ ПО Е – УРБАНИЗАМ

(Одберете го соодветниот наслов на планот и во полето одберете го поднасловот за да пристапете до потребниот документот …)

ДУП

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2,5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2.5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ8 УБ8.3 КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2016 – 2026

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ8 УБ8.3 КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2016 – 2026

ДУП ЗА УЗ 12, УБ 12.1-ОПФАТ 2 (ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 12, УБ 12.1-ОПФАТ 2 (ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ)

ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1 – ОПФАТ 3

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1 – ОПФАТ 3

ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6_1-ОПФАТ 3

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6_1-ОПФАТ 3

УПС/УПВНМ

 УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАГАДИН, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА  ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАГАДИН, ОПШТИНА ОХРИД (43 MB)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КОСЕЛ СО ИЗРАБОТКА НА БЛОК 1 (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021 – 2031) ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КОСЕЛ СО ИЗРАБОТКА НА БЛОК 1 (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021 – 2031) ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУРАТИЦА ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУРАТИЦА ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОПЕНИЦА ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОПЕНИЦА ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАМНЕ (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2031)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РАМНЕ (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2031)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СИРУЛА (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2031)

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СИРУЛА (ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2031)

УПВНМ ГОРИЦА ИСТОК – ОПФАТ 1

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ПО ЧЛЕН 63

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 8. 1, ГП 8. 1А, ГП 8. 26 И ГП 8. 27 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД II УЕ, МЗ 4 ДОЛНА ВЛАШКА МААЛА, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 8. 1, ГП 8. 1А, ГП 8. 26 И ГП 8. 27 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД II УЕ, МЗ 4 ДОЛНА ВЛАШКА МААЛА, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП.1 ФОРМИРАНА НА КП 4514/1, КП 4514//2, И ДЕЛОВИ ОД ДРУГИ КП И ГП 2 ФОРМИРАНА НА ДЕЛ ОД КП 4500 И ДЕЛОВИ ОД ДРУГИ КП ВО ДУП ЗА 11-ТА УРБАНА ЕДИНИЦА –ОХРИД, МЗ ВИДОБИШТА ВО КО ОХРИД 4, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП.1 ФОРМИРАНА НА КП 4514/1, КП 4514//2, И ДЕЛОВИ ОД ДРУГИ КП И ГП 2 ФОРМИРАНА НА ДЕЛ ОД КП 4500 И ДЕЛОВИ ОД ДРУГИ КП ВО ДУП ЗА 11-ТА УРБАНА ЕДИНИЦА –ОХРИД, МЗ ВИДОБИШТА ВО КО ОХРИД 4, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 1 ФОРМИРАНА НА ДЕЛОВИ ОД КП 10635 И КП 10634/1 И ГП 2 ФОРМИРАНА НА КП 10634/2 И ДЕЛОВИ ОД КП 10634/1 И КП 10635 И КП 10312/1 ВО ДУП ЗА 10-ТА УЕ ВО КО ОХРИД 2, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 1 ФОРМИРАНА НА ДЕЛОВИ ОД КП 10635 И КП 10634/1 И ГП 2 ФОРМИРАНА НА КП 10634/2 И ДЕЛОВИ ОД КП 10634/1 И КП 10635 И КП 10312/1 ВО ДУП ЗА 10-ТА УЕ ВО КО ОХРИД 2, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 6.4 И ГП 6.3 ВО ДУП ЗА УЗ 9, УБ 9.2 ВО КО ОХРИД 2

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ГП 6.4 И ГП 6.3 ВО ДУП ЗА УЗ 9, УБ 9.2 ВО КО ОХРИД 2

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 3.66 СО КЛАСА НА НАМЕНА А2, ФОРМИРАНА ВО ДУП ЗА УЗ 6, УБ 6.2 – ОПФАТ 1 ВО КО ОХРИД 2 ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 3.66 СО КЛАСА НА НАМЕНА А2, ФОРМИРАНА ВО ДУП ЗА УЗ 6, УБ 6.2 – ОПФАТ 1 ВО КО ОХРИД 2 ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 К.О. ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2 – ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА – ДВОКУЌИ) ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА ГП_1.19, ПОРАДИ НЕУСОГЛАСЕНОСТ НА ГРАДЕЖНАТА СО КАТАСТАРСКАТА ПАРЦЕЛА, ЗА ДЕЛ ОД КП 11625/1 К.О. ОХРИД 2 ВО ДУП ЗА 6-ТА УЗ, УБ 6.2 – ОПФАТ 1 СО НАМЕНА А1- КУЌИ ЗА ДОМУВАЊЕ (А1.2 – СЕМЕЈНИ КУЌИ СО СПОЕН ЅИД НА МЕЃА – ДВОКУЌИ) ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 1.13 (БЛОК 1) НА ДЕЛ ОД КП 1219/14 ВО УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА “МАУЦКЕР“ ВО КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ – ВОН ГРАД, ОПШТИНА ОХРИД, СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2 (ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 1.13 (БЛОК 1) НА ДЕЛ ОД КП 1219/14 ВО УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА “МАУЦКЕР“ ВО КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ – ВОН ГРАД, ОПШТИНА ОХРИД, СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2 (ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН НА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ – ГП 8.12 ФОРМИРАНА НА ДЕЛ ОД (КП 4309/3, КП 4309/6 И КП 4309/11) и ГП 8.11 ФОРМИРАНА НА ДЕЛ ОД КП 4309/2 И ДЕЛ ОД КП 4309/11 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЗ 10 И 11 УБ 10.4 И 11.1 ВЛАШКА МАЛА И ГРАДИНАР ВО КО ОХРИД 4, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН НА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ПРОМЕНА НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ СОСЕДНИ ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ – ГП 8.12 ФОРМИРАНА НА ДЕЛ ОД (КП 4309/3, КП 4309/6 И КП 4309/11) и ГП 8.11 ФОРМИРАНА НА ДЕЛ ОД КП 4309/2 И ДЕЛ ОД КП 4309/11 ВО ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЗ 10 И 11 УБ 10.4 И 11.1 ВЛАШКА МАЛА И ГРАДИНАР ВО КО ОХРИД 4, ОПШТИНА ОХРИД

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И КП 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА/ Г2.4 – ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И КП 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА/ Г2.4 – ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 1.12 (БЛОК 1) ВО УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА МАУЦКЕР ВО КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ – ВОН ГРАД, ОПШТИНА ОХРИД, СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 1.12 (БЛОК 1) ВО УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА МАУЦКЕР ВО КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ – ВОН ГРАД, ОПШТИНА ОХРИД, СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2 (ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ГП 1.12 (БЛОК 1) ВО УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА МАУЦКЕР ВО КО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ – ВОН ГРАД, ОПШТИНА ОХРИД, СО КЛАСА НА НАМЕНА Г2

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_1.1 НА КП 5614/1; 6471/4; 5614/10 и КП 6471/8, КО ОХРИД 4 ВО ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЗ 17, УБ 17.4, БЛОК 3, ОХРИД СО КЛАСА НА НАМЕНА Б 5.1 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ, ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_1.1 НА КП 5614/1; 6471/4; 5614/10 и КП 6471/8, КО ОХРИД 4 ВО ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЗ 17, УБ 17.4, БЛОК 3, ОХРИД СО КЛАСА НА НАМЕНА Б 5.1 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ, ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП_1.1 НА КП 5614/1; 6471/4; 5614/10 и КП 6471/8, КО ОХРИД 4 ВО ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА УЗ 17, УБ 17.4, БЛОК 3, ОХРИД СО КЛАСА НА НАМЕНА Б 5.1 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ, ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ ПО ЧЛЕН 58 СТАВ 6

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2 И ЦЕЛА 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА /Г2.4-ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛ, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2 И ЦЕЛА 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА /Г2.4-ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛ, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА/Г2.4-ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2, 1134/6 И 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА Г2 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА/Г2.4-ЗГРАДИ ОД ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ, ИНДУСТРИСКИ РАБОТИЛНИЦИ, ХАЛИ ЗА МОНТАЖА, СКЛАДОВИ, ТОПЛАНИ, ГЕНЕРАТОРСКИ СТАНИЦИ И СЛИЧНО, ОПШТИНА ОХРИД

ЗАПИСНИК ПО ЗАВРШЕН ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГП НА КП 393/1, 394/2 И ЦЕЛА 1701/2, КО ЛЕСКОЕЦ

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 1 СО НАМЕНА А4.1 – ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА, КО ЕЛШАНИ ОПШТИНА ОХРИД

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП 1 СО НАМЕНА А4.1 – ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА, КО ЕЛШАНИ ОПШТИНА ОХРИД

ГУП

Овластени корисници на информацискиот систем е-урбанизам се изработувачот на урбанистичкиот план, органите на донесувачот и органите на државна управа кои се вклучени во постапката за донесување на урбанистички план, субјектите и органите од членот 47 од овој закон, членовите на комисиите кои учествуваат во постапката за донесување на планот, Агенцијата за планирање на просторот и Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.

Контакт: Татјана Стојческа

Телефон: (046) 262492 / (046) 262493  лок. 129

E-mail: urbanizam@ohrid.gov.mk

Големина на фонт