Е- УРБАНИЗАМ

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/2020)  информацискиот систем е-урбанизам  има отворен дел, односно веб страна, со која се овозможува отворена и бесплатна достапност на јавноста кон постапката за донесување на урбанистички планови, што ги содржи клучните фази од постапката:

  • планска програма,
  • нацрт план и
  • предлог план.

Отворениот дел на системот овозможува достапност кон сите донесени урбанистички планови што се на сила, како и архива за претходно донесените планови што се вон сила.

ПОСТАПКИ ПО Е – УРБАНИЗАМ

(Одберете го соодветниот наслов на планот и во полето одберете го поднасловот за да пристапите до потребниот документ. Заради големината на фајловите (плановите) преземањето може да се одвива побавно …)

ДУП

ДУП ЗА УЗ 11, УБ 11.4 – ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ 11, УБ 11.4 – ОПФАТ 2, ОПШТИНАОХРИД (66 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЗАЕДНИЦА 8, УРБАН БЛОК 8.1 опфат 4 , ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЗАЕДНИЦА 8, УРБАН БЛОК 8.1 опфат 4 , ОПШТИНА ОХРИД (39 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УБ 2.4 – ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УБ 2.4 – ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД (120 MB)

ДУП ЗА УЗ 4, УБ 4.2-ОПФАТ 2, ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ 4, УБ 4.2-ОПФАТ 2, ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД (57 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УРБАН БЛОК 2.3 – ОПФАТ 7, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УРБАН БЛОК 2.3 – ОПФАТ 7, ОПШТИНА ОХРИД (32 MB)

 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД БЛОК 16.1 – ОПФАТ 4, КО ВЕЛЕСТОВО, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД БЛОК 16.1 – ОПФАТ 4, КО ВЕЛЕСТОВО, ОПШТИНА ОХРИД (9.9 MB)

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2,5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2.5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ8 УБ8.3 КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2016 – 2026

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ8 УБ8.3 КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2016 – 2026

ДУП ЗА УЗ 12, УБ 12.1-ОПФАТ 2 (ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, БЛОК 12.1  ОПФАТ 2 (ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ), OПШТИНА ОХРИД (16.6 МБ)

ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1 – ОПФАТ 3

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1 – ОПФАТ 3

ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6_1-ОПФАТ 3

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6_1-ОПФАТ 3

УПС/УПВНМ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ГОРИЦА ИСТОК – ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ГОРИЦА ИСТОК – ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД  (42 MB)