Е- УРБАНИЗАМ

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/2020)  информацискиот систем е-урбанизам  има отворен дел, односно веб страна, со која се овозможува отворена и бесплатна достапност на јавноста кон постапката за донесување на урбанистички планови, што ги содржи клучните фази од постапката:

  • планска програма,
  • нацрт план и
  • предлог план.

Отворениот дел на системот овозможува достапност кон сите донесени урбанистички планови што се на сила, како и архива за претходно донесените планови што се вон сила.

ПОСТАПКИ ПО Е – УРБАНИЗАМ

(Одберете го соодветниот наслов на планот и во полето одберете го поднасловот за да пристапите до потребниот документ. Заради големината на фајловите (плановите) преземањето може да се одвива побавно …)

ДУП

ДУП ЗА УЗ 7, ДЕЛ ОД УБ 7.1 – ОПФАТ 1 (ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА) , ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ 7, ДЕЛ ОД УБ 7.1 – ОПФАТ 1 (ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА) , ОПШТИНА ОХРИД (102 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.5-ОПФАТ 2, КО ОХРИД 3, ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД БЛОК 2.5-ОПФАТ 2, КО ОХРИД 3, ОХРИД (30 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 13, УБ 13.3, ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 13, УБ 13.3, ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД (36 MB)

ДУП ЗА УЗ 11, УБ 11.4 – ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ 11, УБ 11.4 – ОПФАТ 2, ОПШТИНАОХРИД (66 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЗАЕДНИЦА 8, УРБАН БЛОК 8.1 опфат 4 , ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЗАЕДНИЦА 8, УРБАН БЛОК 8.1 опфат 4 , ОПШТИНА ОХРИД (39 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УБ 2.4 – ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УБ 2.4 – ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД (120 MB)

ДУП ЗА УЗ 4, УБ 4.2-ОПФАТ 2, ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ 4, УБ 4.2-ОПФАТ 2, ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД (57 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УРБАН БЛОК 2.3 – ОПФАТ 7, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УРБАН БЛОК 2.3 – ОПФАТ 7, ОПШТИНА ОХРИД (32 MB)

 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД БЛОК 16.1 – ОПФАТ 4, КО ВЕЛЕСТОВО, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД БЛОК 16.1 – ОПФАТ 4, КО ВЕЛЕСТОВО, ОПШТИНА ОХРИД (9.9 MB)

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2,5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2.5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД