Е- УРБАНИЗАМ

Врз основа на член 37 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ 32/2020)  информацискиот систем е-урбанизам  има отворен дел, односно веб страна, со која се овозможува отворена и бесплатна достапност на јавноста кон постапката за донесување на урбанистички планови, што ги содржи клучните фази од постапката:

  • планска програма,
  • нацрт план и
  • предлог план.

Отворениот дел на системот овозможува достапност кон сите донесени урбанистички планови што се на сила, како и архива за претходно донесените планови што се вон сила.

ПОСТАПКИ ПО Е – УРБАНИЗАМ

(Одберете го соодветниот наслов на планот и во полето одберете го поднасловот за да пристапите до потребниот документ. Заради големината на фајловите (плановите) преземањето може да се одвива побавно …)

ДУП

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УБ 2.4 – ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УБ 2.4 – ОПФАТ 1, ОПШТИНА ОХРИД (120 MB)

ДУП ЗА УЗ 4, УБ 4.2-ОПФАТ 2, ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ЗА УЗ 4, УБ 4.2-ОПФАТ 2, ОХРИД, ОПШТИНА ОХРИД (57 MB)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УРБАН БЛОК 2.3 – ОПФАТ 7, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, УРБАН БЛОК 2.3 – ОПФАТ 7, ОПШТИНА ОХРИД (32 MB)

 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД БЛОК 16.1 – ОПФАТ 4, КО ВЕЛЕСТОВО, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 16, ДЕЛ ОД БЛОК 16.1 – ОПФАТ 4, КО ВЕЛЕСТОВО, ОПШТИНА ОХРИД (9.9 MB)

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДУП ВО УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2 – ОПФАТ 3, ОПШТИНА ОХРИД

 ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2,5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 2, БЛОК 2.5 ОПФАТ 2 КО ОХРИД 3, ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, УРБАН БЛОК 12.3 – ОПФАТ 2 ОПШТИНА ОХРИД

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ8 УБ8.3 КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2016 – 2026

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ8 УБ8.3 КО ОХРИД 4 ОПШТИНА ОХРИД ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2016 – 2026

ДУП ЗА УЗ 12, УБ 12.1-ОПФАТ 2 (ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ)

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 12, БЛОК 12.1  ОПФАТ 2 (ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ), OПШТИНА ОХРИД (16.6 МБ)

ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1 – ОПФАТ 3

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 8, УБ 8.1 – ОПФАТ 3

ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6_1-ОПФАТ 3

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДУП ЗА УЗ 6 УБ 6_1-ОПФАТ 3

УПС/УПВНМ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ГОРИЦА ИСТОК – ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ГОРИЦА ИСТОК – ОПФАТ 2, ОПШТИНА ОХРИД  (42 MB)

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОЛНО ЛАКОЧЕРЕЈ, ОПШТИНА ОХРИД (42 MB)

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ГОРНО КОЊСКО, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ГОРНО КОЊСКО, ОПШТИНА ОХРИД (42 MB)

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД (43 MB)

 УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА  ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ВАПИЛА, ОПШТИНА ОХРИД (40 MB)

 УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАГАДИН, ОПШТИНА ОХРИД

ПЛАНСКА  ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛАГАДИН, ОПШТИНА ОХРИД (43 MB)